fbpx

Alignian

Aliginian Logo White

Integritetspolicy

På Alignian respekterar vi din integritet och är fast beslutna att skydda din personliga information. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar data när du besöker vår webbplats eller interagerar med våra tjänster.

Genom att använda vår webbplats eller använda våra tjänster godkänner du de villkor som anges i denna integritetspolicy.

1. Immateriella rättigheter:

Denna webbplats ägs och drivs av Alignian Ltd. Alignian och innehåller varumärken, upphovsrätt och annan immateriell egendom som tillhör eller är licensierade till Alignian, filialer eller dotterbolag. Alignian, Alignian-signaturen, Alignian-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Alignian (”Alignian-märkena”) är proprietära varumärken. Du samtycker till att du inte kommer att visa Alignian-märkena eller andra tredjepartsvarumärken, eller använda Alignian-märkena eller andra tredjepartsvarumärken på något sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Alignian eller respektive ägare av andra tredjepartsmärken.

Denna webbplats kan innehålla varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part, inklusive våra kunder. Alla sådana rättigheter ägs av sina respektive ägare. Användare är förbjudna enligt lag och dessa villkor att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa härledda verk eller använda något innehåll på denna webbplats för kommersiella eller offentliga ändamål på något sätt eller på något sätt eller medium, förutom att du kan ladda ner en kopia av materialet på en enda dator för din personliga, Endast icke-kommersiell användning, förutsatt att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt intakta.

Alignian tillåter dig härmed att kopiera och visa innehållet häri, men endast för ditt personliga eller informativa och icke-kommersiella bruk. Innehållet häri får dock inte kopieras eller publiceras i någon nätverksdator eller sändas i något medium. Alla kopior du gör måste innehålla detta upphovsrättsmeddelande. Begränsade citat från innehållet är tillåtna om tillskrivning till Alignian ingår, men du får inte kopiera eller visa för vidaredistribution till tredje part för kommersiella ändamål någon del av innehållet utan föregående skriftligt tillstånd från Alignian. Inga ändringar av innehållet får göras. Ingenting häri ska tolkas som att det underförstått, genom estoppel eller på annat sätt ger någon licens eller rättighet enligt något patent, varumärke, upphovsrätt (förutom vad som uttryckligen anges ovan) eller annan äganderätt som tillhör Alignian eller någon tredje part. Nedladdning, kopiering eller annan användning av sådan programvara omfattas av villkoren i programvarulicensavtalet för sådan programvara.

Använd även Alignians upphovsrättsmeddelande: Alignian © 2024, Alla rättigheter förbehållna.

Detta upphovsrättsmeddelande måste finnas med i varje kopia eller reproduktion av sådant Alignian-material. Modifiering av materialet eller användning av materialet för något annat ändamål är ett brott mot Alignians eller andra tredje parters upphovsrätt och andra äganderätter. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i enlighet med de villkor som styr användningen av denna webbplats, är all användning av Alignians eller andra tredje parts varumärken eller handelsnamn som finns på webbplatsen strängt förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd från respektive ägare.

2. Rättsligt meddelande:

Alignian har inte lämnat och lämnar inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på innehållet på denna webbplats; och alla underförstådda garantier om säljbarhet, äganderätt, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål friskrivs härmed av Alignian. Alignian kommer inte att vara ansvarig gentemot någon med avseende på några som helst skador, förluster eller anspråk, oavsett hur de uppstår, i samband med tillgång till eller användning av innehållet på denna webbplats. Under inga omständigheter ska Alignian hållas ansvarigt för några särskilda, indirekta, exemplariska eller följdskador eller några som helst skador, inklusive men inte begränsat till förlust av användning, data eller vinst, bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, fördröjning i överföringen, datavirus, linjefel, tekniska felaktigheter, typografiska fel eller oförmåga att använda materialet på denna webbplats, även om det finns från Alignians sida eller om en auktoriserad Alignian-representant har informerats om risken för sådana skador, eller båda. Alignian förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

3. Länkar till tredje part:

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som drivs av andra parter än Alignian. Alignian är inte ansvarigt och tar inget ansvar för innehållet på någon icke-Alignian-länkad webbplats eller för eventuella skador som uppstår på grund av eller i samband med användningen av en sådan länk. De webbplatser som länkar till på denna webbplats står inte under Alignians kontroll. Åtkomst till andra webbplatser som är länkade till webbplatsen sker på användarens egen risk. Dessutom är förekomsten av en länk mellan denna webbplats och någon annan webbplats inte och ska inte förstås som ett godkännande eller en granskning av Alignian av något material, webbplatspolicyer, substans, information eller av ägaren eller innehavaren av den länkade webbplatsen, och en sådan länk ska inte antyda eller skapa någon relation eller godkännande mellan Alignian och ägaren eller innehavaren av en sådan länkad webbplats. Observera att denna sekretesspolicy inte gäller för dessa externa webbplatser.

4. Datasäkerhet:

Alignian har åtagit sig att ha den högsta nivån av integritet i sina kontakter med kunder, anställda och servicepartners. Detta åtagande omfattar all personlig information om våra kunder som vi kan ha eller förvärva. Alignian har åtagit sig att respektera den personliga integriteten och skydda individens registerkonfidentialitet och systemsäkerhet. Vi använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard för att skydda personlig information från obehörig åtkomst, avslöjande eller förstörelse.

Följaktligen följer Alignian och dess dotterbolag följande riktlinjer och principer för integritet:

  • Alignian har utvecklat policyer och program för skydd av kundinformation. Alignian strävar efter att upprätthålla riktigheten i kundinformationen och kommer omedelbart att svara på eventuella problem som kan uppstå med avseende på informationens riktighet. Alignians anställda är ansvariga för att skydda kundinformation, och varje Alignian-anställd med tillgång till personlig kundinformation är ansvarig för att följa våra sekretesspolicyer och rutiner. Alignian förväntar sig att alla dess tjänstepartners och tjänsteleverantörer följer höga etiska standarder när det gäller informationens konfidentialitet. Alignian kommer endast att använda personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.
  • Vi arbetar för att säkerställa att den personligt identifierbara information som du avsiktligt ger oss förblir privat. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller handla med den personligt identifierbara information som du tillhandahåller till någon utanför Alignian, annat än med agenter eller företag som hjälper Alignian med att underhålla och/eller serva webbplatsen, eller som ett resultat av en omstrukturering eller fusion av företaget, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Var dock medveten om att det kan vara möjligt för andra att läsa meddelanden som du skickar via Internet, så skicka inte via elektronisk kommunikation någon information som du vill hålla konfidentiell.

5. Användning av informationen:

Alignian kan samla in kontaktuppgifter och personuppgifter, såsom namn, e-postadress och kontaktuppgifter, när du frivilligt lämnar dem till oss via vår webbplats eller under serviceuppdrag och kan använda och dela dessa uppgifter i sina interna system, såsom försäljningshanteringsapplikationer. Dessa system gör det möjligt för Alignians anställda att få tillgång till och behandla sådana uppgifter endast i syfte att uppfylla kundkrav, företagsadministration, affärsrapportering, statistisk analys, kommunikation och marknadsföring av Alignians produkter och tjänster. Vi kan också använda din information för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och vår kundupplevelse.

Alignian samlar in personlig information från användare av denna webbplats genom att använda förfrågningsformulär och varje gång du skickar dina uppgifter till oss via e-post. Alignian behandlar denna information för att svara på dina förfrågningar och ge dig information om de produkter och tjänster som Alignian kan erbjuda dig. Alignian kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till anställda, köpare av vår verksamhet eller andra företag som anlitas av Alignian för att behandla uppgifter för vår räkning.

6. Delning av information:

Alignian kan dela företagets kontaktuppgifter mellan sina anslutna företag och med tredjepartsleverantörer som agerar på Alignians vägnar, belägna i länder där dataskyddslagar inte är jämförbara. Alignian säljer, publicerar, överför eller handlar inte på annat sätt med din personliga information till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs för leverans av tjänster eller enligt lag.

Om du väljer att skicka in oönskat kreativt, produktionsrelaterat eller annat material av något slag, såsom berättelser, marknadsföring eller kommersiella idéer, musik eller originalkonstverk av någon anledning, vänligen observera att alla sådana kommentarer, förslag, idéer, grafik eller annan information som kommuniceras till Alignian via denna webbplats (tillsammans ”Inlämning”) för alltid kommer att tillhöra Alignian. Alignian kommer inte att vara skyldigt att behandla något inskickat material som konfidentiellt och kommer inte att hållas ansvarigt för några idéer för sin verksamhet (inklusive, men inte begränsat till, produkt- eller reklamidéer för våra kunder) och kommer inte att ådra sig något ansvar till följd av eventuella likheter som kan uppstå i Alignians framtida verksamhet. Utan begränsning kommer Alignian att ha exklusiv äganderätt till alla nuvarande och framtida befintliga rättigheter till Inlämning av alla slag och natur överallt. Alignian kommer att ha rätt att använda det inskickade materialet för vilket ändamål som helst utan ersättning till dig eller någon annan person som skickar det inskickade materialet.

7. Behandling av uppgifter:

Internet är en global miljö. Att använda Internet för att samla in och behandla personuppgifter innebär med nödvändighet överföring av uppgifter på internationell basis. Därför, genom att använda denna webbplats och kommunicera elektroniskt med Alignian, bekräftar och samtycker du till Alignians behandling av personuppgifter på detta sätt. När du besöker webbplatsen skickar din webbläsare automatiskt en IP-adress (Internet Protocol) och viss annan information (inklusive vilken typ av webbläsare du använder). Vi kan använda denna IP-adress och annan information för att ge dig tillgång till webbplatsen och på annat sätt för att administrera webbplatsen. I vissa delar av webbplatsen kan vi be dig att förse oss med personlig information så att vi kan ge dig information som du begär. Du har ingen skyldighet att förse oss med denna information, men utan den kanske vi inte kan ge dig den information du begär. Webbplatsen kan också innehålla vissa funktioner som gör att du kan kommunicera med oss på elektronisk väg, till exempel e-post. Du är ansvarig om du väljer att använda dessa kommunikationsfunktioner för att tillhandahålla personligt identifierbar information till oss. När du lämnar någon personligt identifierbar information till oss, bekräftar du att du medvetet och frivilligt ger oss informationen. Vi kan svara på de elektroniska kommunikationsmeddelanden som du skickar till oss.

8. Kakor:

Vår webbplats kan använda cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan justera dina webbläsarinställningar för att neka cookies, men vissa webbplatsfunktioner kanske inte fungerar korrekt. Användningen av cookies och annan information används endast för att förbättra kundservicen, vilket gör det möjligt för oss att identifiera användare och skapa innehåll som uppfyller deras behov. Även om det är möjligt att inaktivera cookies via dina webbläsarinställningar, kan det hända att Alignian inte kan förbättra din webbupplevelse.

9. Uppdateringar av policyn:

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Alla väsentliga ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Om du har frågor om dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Rulla till toppen