fbpx

Alignian

Aliginian Logo White

Privacybeleid

Bij Alignian respecteren we uw privacy en doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Door onze website te gebruiken of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

1. Intellectueel eigendom:

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Alignian Ltd. Alignian en bevat handelsmerken, auteursrechten en ander intellectueel eigendom die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Alignian, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. Alignian, de Alignian Signature, het Alignian logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Alignian (de “Alignian Marks”) zijn eigendomsmerken. U gaat ermee akkoord dat u de Alignian-merken of andere handelsmerken van derden niet zult weergeven, of de Alignian-merken of andere handelsmerken van derden op enigerlei wijze zult gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alignian of de respectievelijke eigenaren van andere merken van derden.

Deze site kan handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder onze klanten, bevatten. Al deze rechten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het is gebruikers bij wet en in deze voorwaarden verboden om de inhoud van deze site op welke manier of op welke manier of op welk medium dan ook te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, weer te geven, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, afgeleide werken te maken of te gebruiken, behalve dat u één kopie van het materiaal op een enkele computer mag downloaden voor uw persoonlijke, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen intact laat.

Alignian geeft u hierbij toestemming om de inhoud hiervan te kopiëren en weer te geven, maar alleen voor uw persoonlijke of informatieve en niet-commerciële gebruik. De inhoud hiervan mag echter niet worden gekopieerd of gepost op een netwerkcomputer of worden uitgezonden in welke media dan ook. Elke kopie die u maakt, moet deze copyrightvermelding bevatten. Beperkte citaten uit de inhoud zijn toegestaan als toeschrijving aan Alignian is opgenomen, maar u mag geen enkel deel van de inhoud kopiëren of weergeven voor herdistributie aan derden voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alignian. Er mogen geen wijzigingen aan de inhoud worden aangebracht. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder een octrooi, handelsmerk, auteursrecht (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald) of andere eigendomsrechten van Alignian of van een derde partij, door implicatie, uitsluiting of anderszins. Het downloaden, kopiëren of ander gebruik van dergelijke software is onderworpen aan de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst met betrekking tot dergelijke software.

Gebruik ook de copyrightvermelding van Alignian: Alignian © 2024, Alle rechten voorbehouden.

Deze copyrightvermelding moet worden vermeld in elke kopie of reproductie van dergelijk Alignian-materiaal. Wijziging van de materialen of gebruik van de materialen voor enig ander doel is een schending van de auteursrechten en andere eigendomsrechten van Alignian of andere derden. Behalve zoals specifiek toegestaan in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Site, is elk gebruik van handelsmerken of handelsnamen van Alignian of andere derden op de Site ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun respectievelijke eigenaars.

2. Juridische kennisgeving:

Alignian heeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, gegeven en geeft deze ook niet met betrekking tot de inhoud van deze site; en alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel worden hierbij afgewezen door Alignian. Alignian is tegenover niemand aansprakelijk voor enige schade, verlies of claim, ongeacht de oorzaak, in verband met de toegang tot of het gebruik van de inhoud van deze site. In geen geval zal Alignian aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, exemplarische of gevolgschade of welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, gegevens of winst, prestatiefouten, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking van de verzending, computervirussen, lijnstoringen, technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of het onvermogen om de materialen op deze site te gebruiken, zelfs als er sprake is van een dergelijke schade van de kant van Alignian of als een gemachtigde vertegenwoordiger van Alignian op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of beide. Alignian behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op deze site.

3. Links van derden:

Deze Site kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door andere partijen dan Alignian. Alignian is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een niet aan Alignian gelinkte internetwebsite of voor enige mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een dergelijke link. De internetsites waarnaar op deze site links worden aangeboden, vallen niet onder de controle van Alignian. De toegang tot andere internetsites die aan de site zijn gekoppeld, is op eigen risico van de gebruiker. Bovendien is het bestaan van een link tussen deze site en een andere internetwebsite geen goedkeuring of beoordeling door Alignian van enig materiaal, websitebeleid, inhoud, informatie of van de eigenaar of eigenaar van de gelinkte internetwebsite, en een dergelijke link impliceert of creëert geen relatie of goedkeuring tussen Alignian en de eigenaar of eigenaar van een dergelijke gelinkte website. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op deze externe sites.

4. Gegevensbeveiliging:

Alignian streeft naar het hoogste niveau van integriteit in de omgang met klanten, medewerkers en servicepartners. Deze verbintenis strekt zich uit tot alle persoonlijke informatie over onze klanten die we mogelijk bezitten of verkrijgen. Alignian zet zich in voor het respecteren van de persoonlijke privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van individuele dossiers en de systeembeveiliging. We maken gebruik van industriestandaard beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of vernietiging.

Dienovereenkomstig houden Alignian en haar dochterondernemingen zich aan de volgende privacyrichtlijnen en -principes:

  • Alignian heeft beleid en programma’s ontwikkeld voor de bescherming van klantgegevens. Alignian streeft ernaar om de nauwkeurigheid van klantinformatie te handhaven en zal onmiddellijk reageren op eventuele zorgen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de nauwkeurigheid van informatie. Medewerkers van Alignian zijn verantwoordelijk voor de bescherming van klantgegevens en elke medewerker van Alignian die toegang heeft tot persoonlijke klantgegevens is verantwoordelijk voor de naleving van ons privacybeleid en onze procedures. Alignian verwacht van al haar servicepartners en dienstverleners dat ze zich houden aan hoge ethische normen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van informatie. Alignian zal persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons opzettelijk verstrekt, privé blijft. We zullen de persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt niet verkopen, verhuren of verhandelen aan iemand buiten Alignian, anders dan met agenten of bedrijven die Alignian helpen bij het onderhouden en/of onderhouden van de Site, of als gevolg van een bedrijfsherstructurering of fusie, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Houd er echter rekening mee dat het mogelijk kan zijn dat anderen berichten lezen die u via internet verzendt, dus stuur geen informatie via elektronische communicatie die u vertrouwelijk wilt houden.

5. Gebruik van gegevens:

Alignian kan contactgegevens en persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, e-mailadres en contactgegevens, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt via onze website of tijdens serviceopdrachten en kan die gegevens gebruiken en delen in haar interne systemen, zoals toepassingen voor verkoopbeheer. Deze systemen stellen Alignian-medewerkers in staat om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens en deze uitsluitend te verwerken met het oog op klantafhandeling, bedrijfsadministratie, bedrijfsrapportage, statistische analyse, communicatie en marketing van Alignian-producten en -diensten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze website, diensten en klantervaring te verbeteren.

Alignian verzamelt persoonlijke informatie van gebruikers van deze site door het gebruik van aanvraagformulieren en elke keer dat u ons uw gegevens e-mailt. Alignian verwerkt deze gegevens om te reageren op uw verzoeken en om u informatie te verstrekken over de producten en diensten die Alignian u kan aanbieden. Alignian zal uw persoonsgegevens alleen bekendmaken aan personeelsleden, kopers van ons bedrijf of andere bedrijven die door Alignian zijn ingeschakeld om namens ons gegevens te verwerken.

6. Delen van informatie:

Alignian kan de zakelijke contactgegevens delen met de aan haar gelieerde bedrijven en met externe dienstverleners die namens Alignian optreden en die gevestigd zijn in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming niet vergelijkbaar is. Alignian verkoopt, publiceert, draagt of verhandelt uw persoonlijke gegevens niet op andere wijze aan derden zonder uw toestemming, behalve zoals vereist voor de levering van diensten of zoals voorgeschreven door de wet.

Als u ervoor kiest om ongevraagd creatieve, productiegerelateerde of andere materialen van welke aard dan ook in te dienen, zoals verhalen, promotie- of commerciële ideeën, muziek of origineel artwork, om welke reden dan ook, houd er dan rekening mee dat al dergelijke opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die via deze Site aan Alignian wordt gecommuniceerd (samen “Inzending”) voor altijd eigendom worden van Alignian. Alignian is niet verplicht om een Inzending als vertrouwelijk te behandelen en is niet aansprakelijk voor ideeën voor haar bedrijf (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, product- of reclame-ideeën voor onze klanten) en zal geen enkele aansprakelijkheid oplopen als gevolg van eventuele overeenkomsten die zich kunnen voordoen in toekomstige activiteiten van Alignian. Zonder beperking heeft Alignian het exclusieve eigendom van alle huidige en toekomstige bestaande rechten op de Inzending van welke aard en aard dan ook, overal. Alignian heeft het recht om de Inzending te gebruiken voor welk doel dan ook, zonder vergoeding aan U of een andere persoon die de Inzending verzendt.

7. Gegevensverwerking:

Het internet is een mondiale omgeving. Het gebruik van internet voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens impliceert noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens op internationale basis. Door gebruik te maken van deze Site en elektronisch te communiceren met Alignian, erkent u en gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens op deze manier door Alignian. Wanneer u de site bezoekt, stuurt uw browser ons automatisch een Internet Protocol (“IP”) adres en bepaalde andere informatie (inclusief het type browser dat u gebruikt). We kunnen dit IP-adres en andere informatie gebruiken om u toegang te geven tot de site en anderszins om de site te beheren. In bepaalde delen van de site kunnen we u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zodat we u de informatie kunnen verstrekken die u vraagt. U bent niet verplicht om ons deze informatie te verstrekken, maar zonder deze informatie kunnen we u mogelijk niet de informatie verstrekken die u vraagt. De Site kan ook bepaalde functies bevatten waarmee u met ons kunt communiceren via elektronische middelen, zoals e-mail. U bent verantwoordelijk als u ervoor kiest om deze communicatiefuncties te gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan ons verstrekt, bevestigt u dat u ons bewust en vrijwillig de informatie verstrekt. Wij kunnen reageren op de elektronische communicatieberichten die u ons stuurt.

8. Koekjes:

Onze website kan cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar sommige functies van de website werken mogelijk niet goed. Het gebruik van cookies en andere informatie wordt uitsluitend gebruikt met het oog op een betere klantenservice, waardoor we gebruikers kunnen identificeren en inhoud kunnen creëren die aan hun behoeften voldoet. Hoewel het mogelijk is om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen, is het mogelijk dat Alignian hierdoor uw webervaring niet kan verbeteren.

9. Updates van het beleid:

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele belangrijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Als u vragen heeft met betrekking tot uw gegevens, neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven