fbpx

Alignian

Aliginian Logo White

Voorwaarden & Condities

Lees onze algemene voorwaarden voordat u onze website gebruikt of gebruik maakt van onze diensten. Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1. Gebruik van Website en Diensten

1.1 Onze website is bedoeld voor informatieve en promotionele doeleinden. Elk ongeoorloofd gebruik of wijziging van de inhoud van onze website is ten strengste verboden. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken.

1.2 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens.

1.3 In deze Voorwaarden worden verwijzingen naar een wet of wettelijke bepaling, tenzij de context anders vereist, opgevat als een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geconsolideerd, gewijzigd, uitgebreid, opnieuw vastgesteld of vervangen.

2. Toepassing van de voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden en alle toepasselijke Bijzondere Voorwaarden zijn de enige voorwaarden waaronder de Onderneming bereid is om met de Klant om te gaan en zij zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de partijen, met volledige uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2.2 Elke Bestelling voor Diensten wordt beschouwd als een aanbod van de Klant om Diensten te verwerven onder voorbehoud van deze Voorwaarden en alle toepasselijke Bijzondere Voorwaarden en geen enkele Bestelling wordt geacht te zijn aanvaard totdat de Onderneming het aanbod aanvaardt: a) uitdrukkelijk door kennisgeving van aanvaarding in de vorm van een orderbevestiging of een soortgelijk document; of (b) impliciet door te beginnen met het leveren van de Diensten.

2.3 Geen enkele algemene voorwaarde die is onderschreven bij, geleverd met of opgenomen in de bestelbon, orderbevestiging, specificatie of ander document van de Klant zal deel uitmaken van de Overeenkomst en de Klant doet afstand van elk recht dat hij anders zou hebben om zich op dergelijke voorwaarden te beroepen.

2.4 Elke Offerte is geldig voor een periode van slechts 5 dagen vanaf de dagtekening. Voor alle duidelijkheid: een Offerte is geen aanbod dat door de Klant kan worden aanvaard en Overeenkomsten kunnen slechts tot stand komen in overeenstemming met Voorwaarde 2.2.

3. Levering van diensten

3.1 Het Bedrijf zal de Diensten uitvoeren met redelijke zorg en vaardigheid en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in overeenstemming met de tijdschema’s die in de Offerte zijn vermeld. Tijd voor de uitvoering van de Diensten behoort echter niet tot de essentie van de Overeenkomst.

3.2 De Klant zal op eigen kosten alle Materialen met betrekking tot de Diensten aan de Onderneming leveren, binnen een termijn die voldoende is om de Onderneming in staat te stellen de Diensten te leveren in overeenstemming met de in de Offerte vermelde termijnen.

3.3 Afnemer zal op eigen kosten duplicaatkopieën van alle Materialen bewaren. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de Materialen in zijn bezit, hoe dan ook veroorzaakt.

3.4 Het Bedrijf kan te allen tijde, zonder de Klant hiervan op de hoogte te stellen, wijzigingen aanbrengen in de Diensten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten, of die geen wezenlijke invloed hebben op de aard of kwaliteit van de Diensten.

3.5 Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om de service(s) op de aangegeven datum te voltooien, maar is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de voltooiing veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van het Bedrijf

4. Proef fase

4.1 Indien een Overeenkomst de creatie van een of meer Deliverables inhoudt, zal het Bedrijf een bewijs van dergelijke Deliverables (de “Proof”) ter goedkeuring aan de Klant overleggen. Indien de Klant, nadat de Proef ter beschikking is gesteld, de Proef wenst te verwerpen of te wijzigen, dient hij dit schriftelijk te doen binnen de door de Onderneming vastgestelde termijnen, samen met zijn opmerkingen over de Proefdruk. Indien de Klant de Onderneming niet op de hoogte brengt van zijn afwijzing van de Proef of wijzigingen voorstelt binnen de voorziene termijnen, wordt de Klant geacht de Proef te hebben goedgekeurd.

4.2 Indien de Klant de Proef afwijst of wijzigt in overeenstemming met Voorwaarde 4.1, zal het Bedrijf de Proef vervolgens één keer herzien in overeenstemming met het verzoek van de Klant en deze opnieuw ter goedkeuring voorleggen.

4.3 Indien de Klant de herziene Drukproef niet goedkeurt in overeenstemming met Voorwaarde 4.2: 4.3.1 kan elk der partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, in welk geval (behoudens hetgeen in de Offerte is bepaald) de partijen geen verdere verplichtingen jegens elkaar hebben; of 4.3.2 kan de Klant het Bedrijf vragen om verder te werken aan de Proof, in welk geval de partijen te goeder trouw zullen onderhandelen over een wederzijds aanvaardbare betaling aan het Bedrijf om dit extra werk te dekken.

4.4 Na acceptatie door de Klant van de Proef in overeenstemming met deze Voorwaarde 4, zal het Bedrijf beginnen met de commerciële productie van de Deliverable in overeenstemming met de Offerte. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen met betrekking tot een dergelijke Deliverable die zouden zijn opgemerkt als de Klant aan zijn verplichtingen had voldaan.

5. Kosten

5.1 De Klant dient de kosten van het Bedrijf (samen met eventuele toepasselijke Belasting Toegevoegde Waarde, en zonder enige verrekening of andere aftrek) binnen 30 dagen na de factuurdatum van het Bedrijf te betalen. Betalingstermijnen zijn van wezenlijk belang voor de Overeenkomst.

5.2 Tenzij anders bepaald in de Offerte, zijn alle aan de Klant geoffreerde kosten voor de levering van de Diensten exclusief enige Belasting Toegevoegde Waarde en porto-/leveringskosten, die de Klant van tijd tot tijd aanvullend verschuldigd is tegen het geldende tarief.

5.3 Het Bedrijf factureert de Klant na het einde van elke maand waarin de Diensten worden geleverd, of op andere tijdstippen die met de Klant zijn overeengekomen.

5.4 Indien de betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, heeft de Onderneming het recht, onverminderd haar andere rechten: 5.4.1 op het openstaande bedrag (zowel voor als na een vonnis) een intrest aan te rekenen van 5% per jaar boven de basisrente van Abbey bank nv vanaf de vervaldag tot het moment waarop het openstaande bedrag volledig is betaald; 5.4.2 enige overeenkomst met betrekking tot creditering te ontbinden en betaling op factuur te verlangen; en/of 5.4.3 om de Overeenkomst en/of verdere uitvoering van de Diensten op te schorten of te beëindigen.

5.5 Indien het Bedrijf aan de Klant een hoeveelheid Deliverables levert die maximaal 5% meer of minder is dan de hoeveelheid die in de Order is vermeld, heeft de Klant niet het recht om bezwaar te maken tegen de Deliverables of een van deze Deliverables of deze af te wijzen op grond van het overschot of tekort en zal hij voor dergelijke Deliverables betalen (of indien nodig worden terugbetaald) tegen het pro rata tarief.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 De volgende bepalingen van deze Voorwaarde 6 beschrijven de volledige financiële aansprakelijkheid van het Bedrijf (inclusief elke aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de Klant met betrekking tot: 6.1.1 elke schending van deze Voorwaarden; en 6.1.2 enige verklaring, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid, met inbegrip van nalatigheid, voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst.

6.2 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

6.3 Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van het Bedrijf uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. (De aandacht van de Klant wordt gevestigd op de bepalingen van Voorwaarde 6.4 hieronder)

6.4 Onder voorbehoud van de voorwaarden 6.2 en 6.3: 6.4.1 is de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of voorgenomen uitvoering van een Overeenkomst, beperkt tot het laagste bedrag van £ 1.000 en de waarde van de Overeenkomst; en 6.4.2 het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of schade (hetzij voor winstderving, verlies van zaken, uitputting van goodwill of anderszins), kosten, uitgaven of andere claims voor gevolgschade van welke aard dan ook (hoe dan ook veroorzaakt) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, het gebruik van onze website of diensten.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle inhoud op onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, afbeeldingen, logo’s en handelsmerken, is eigendom van Alignian. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of verspreiding van deze inhoud is ten strengste verboden.

7.2 Onder voorbehoud van ontvangst van de volledige betaling door het Bedrijf van zijn kosten met betrekking tot de Diensten, stemt het Bedrijf ermee in om alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Te Leveren Prestaties over te dragen aan de Klant, met dien verstande dat een dergelijke overdracht niet van toepassing is op de volgende rechten die te allen tijde bij het Bedrijf zullen blijven, behoudens een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie ten gunste van de Klant om te gebruiken voor de eigen interne bedrijfsdoeleinden van de Klant; 7.2.1 reeds bestaande en andere eigendomsmaterialen die eigendom zijn van het Bedrijf, inclusief (maar niet beperkt tot) Intellectuele eigendomsrechten in alle werken die eerder door het Bedrijf zijn ontwikkeld; 7.2.2 alle algemene vaardigheden, knowhow, technieken en achtergrondervaring die door het Bedrijf zijn ontwikkeld in de loop van het leveren van de Diensten.

7.3 In het geval dat nieuwe uitvindingen, ontwerpen of processen evolueren in uitvoering van of als gevolg van de Overeenkomst, erkent de Klant dat deze eigendom zijn van de Onderneming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Onderneming.

7.4 De Klant garandeert dat de Materialen nauwkeurig en correct zijn en geen misleidend, lasterlijk, lasterlijk, frauduleus, beledigend, obsceen, godslasterlijk, bedreigend, racistisch beledigend of anderszins illegaal materiaal zullen bevatten.

7.5 De Klant vrijwaart het Bedrijf voor alle claims, schade, verliezen en kosten die het Bedrijf kan oplopen als gevolg van een actie of claim dat de Materialen of enig werk dat is uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de Klant inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij en met betrekking tot zaken die voortvloeien uit Voorwaarde 7.4.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Elke partij (de “Ontvanger”) zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en aan haar zijn bekendgemaakt door de andere partij of haar vertegenwoordigers, en alle andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot haar bedrijf, strikt vertrouwelijk houden.

8.2 De Ontvanger zal de openbaarmaking van dergelijk vertrouwelijk materiaal beperken tot die van zijn werknemers, agenten of onderaannemers die hiervan op de hoogte moeten zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en zal ervoor zorgen dat dergelijke werknemers, agenten of onderaannemers onderworpen zijn aan soortgelijke geheimhoudingsverplichtingen.

8.3 De bepalingen van deze Voorwaarde 8 zijn niet van toepassing op informatie die deel uitmaakt of wordt van het publieke domein door geen directe of indirecte handeling of nalatigheid van de partijen.

9. Gegevensbescherming

9.1 In deze Voorwaarde 9: 9.1.1 “DPA” betekent de Data Protection Act 1998 zoals van tijd tot tijd gewijzigd, uitgebreid of opnieuw uitgevaardigd en met inbegrip van alle ondergeschikte bepalingen die zijn gemaakt onder de DPA; en 9.1.2 hebben de termen “Persoonsgegevens”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Gegevensverwerker” en “Verwerken” de betekenis die eraan wordt gegeven in de DPA.

9.2 Voor zover het Bedrijf Persoonsgegevens Verwerkt als onderdeel van het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (“Gegevens”): 9.2.1 erkent de Klant dat hij de Gegevensbeheerder van de Gegevens is en dat het Bedrijf namens de Klant optreedt als Gegevensverwerker van de Gegevens; 9.2.2 het Bedrijf: (a) de maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van de Gegevens die redelijkerwijs kunnen worden verwacht van een bedrijf dat diensten aanbiedt die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met de Diensten, en (b) zal die Gegevens alleen Verwerken in overeenstemming met de instructies van de Klant (en Verwerking die nodig is om te voldoen aan deze Overeenkomst wordt beschouwd als een instructie).

9.3 Het Bedrijf erkent dat het Bedrijf de Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte kan overdragen en stemt hierbij in met een dergelijke overdracht.

9.4 De Klant zal alle passende kennisgevingen en toestemmingen onder de DPA verkrijgen en handhaven om het Bedrijf in staat te stellen de Gegevens te Verwerken die het moet Verwerken als onderdeel van het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zonder dat een dergelijke Verwerking in strijd is met de DPA.

10. Niet-werving van personeel

10.1 De Klant mag op geen enkel moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst of gedurende de periode van één jaar na de beëindiging ervan het Bedrijf vragen of weglokken of een persoon in dienst nemen of proberen in dienst te nemen die als werknemer of onderaannemer van het Bedrijf is of is aangesteld bij de levering van de Diensten.

11. Overdracht

11.1 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel daarvan over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

11.2 Het Bedrijf kan de Overeenkomst of een deel ervan overdragen aan een persoon, firma of bedrijf.

12. Overmacht

12.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de datum van levering of betaling uit te stellen of om de Overeenkomst te annuleren of de bestelde Diensten te verminderen als het wordt verhinderd of vertraagd in de uitoefening van zijn activiteiten als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van het Bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, overheidsmaatregelen, oorlog of nationale noodsituatie, oproer, burgerlijke onrust, brand, explosie, overstroming, natuurrampen, epidemieën, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot het personeelsbestand van een van de partijen), stroomuitval, storing van internetverbinding van derden, beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders en onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van voldoende hoeveelheden geschikt materiaal, op voorwaarde dat, indien de gebeurtenis in kwestie langer dan 60 dagen aanhoudt, het Bedrijf heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

13. Communicatie

13.1 Alle communicatie tussen de partijen over deze Overeenkomst moet schriftelijk worden gedaan en persoonlijk worden afgeleverd, per e-mail of per gefrankeerde eersteklas post worden verzonden of per fax worden verzonden: 13.1.1 (in het geval van communicatie met het Bedrijf) naar 13 Longstone Avenue NW10 3UL of een ander gewijzigd adres dat door het Bedrijf aan de Klant zal worden meegedeeld; of 13.1.2 (in het geval van de communicatie aan de Klant) naar de statutaire zetel van de Klant naar elk adres van de Klant dat is vermeld in een document dat deel uitmaakt van deze Overeenkomst of een ander adres dat door de Klant aan het Bedrijf zal worden meegedeeld.

13.2 Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen: 13.2.1 indien verzonden per gefrankeerde eerste klas post, 2 dagen (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen binnen het Verenigd Koninkrijk) na verzending (exclusief de dag van verzending); 13.2.2 indien persoonlijk afgeleverd, op de dag van levering; 13.2.3 indien verzonden per e-mail of fax op een werkdag vóór 16.00 uur, op het moment van verzending en anders op de volgende werkdag.

14. Algemeen

14.1 Elk recht of rechtsmiddel van het Bedrijf op grond van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van het Bedrijf, al dan niet op grond van de Overeenkomst.

14.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechtbank, tribunaal of administratief orgaan geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, zal deze, voor zover deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid, vernietigbaarheid, niet-afdwingbaarheid of onredelijkheid, scheidbaar worden geacht en blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en de rest van een dergelijke bepaling volledig van kracht.

14.3 Het niet of te laat afdwingen door het Bedrijf bij het afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van een bepaling van de Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van zijn rechten onder de Overeenkomst.

14.4 Elke verklaring van afstand door het Bedrijf van een schending van of een verzuim op grond van een bepaling van de Overeenkomst door de Klant zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim en zal op geen enkele manier van invloed zijn op de andere voorwaarden van de Overeenkomst.

14.5 Het is niet de bedoeling van de partijen bij deze Overeenkomst dat een bepaling van deze Overeenkomst afdwingbaar zal zijn op grond van de Agreements (Rights of Third Parties) Act 1999 door een persoon die er geen partij bij is.

14.6 De totstandkoming, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

14.7 Wij behouden ons het recht voor om diensten te beëindigen of op te schorten in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden.

Neem contact met ons op voor vragen over onze algemene voorwaarden of vragen over ons beleid.

Scroll naar boven