fbpx

Alignian

Aliginian Logo White

Vilkår og betingelser

Læs vores vilkår og betingelser, før du bruger vores hjemmeside eller engagerer dig i vores tjenester. Ved at få adgang til vores hjemmeside eller bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

1. Brug af websted og tjenester

1.1 Vores hjemmeside er beregnet til informations- og salgsfremmende formål. Enhver uautoriseret brug eller ændring af vores websteds indhold er strengt forbudt. Når du engagerer dig i vores tjenester, accepterer du at give nøjagtige og opdaterede oplysninger.

1.2 Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger.

1.3 I disse betingelser skal henvisninger til enhver lov eller lovbestemmelse, medmindre sammenhængen kræver andet, fortolkes som en henvisning til den pågældende statut eller lovbestemmelse, som fra tid til anden ændres, konsolideres, ændres, udvides, genvedtages eller erstattes.

2. Anvendelse af vilkår

2.1 Disse betingelser og eventuelle gældende særlige betingelser er de eneste betingelser, hvorpå selskabet er parat til at handle med kunden, og de regulerer alle aftaler mellem parterne med fuldstændig udelukkelse af alle andre vilkår eller betingelser.

2.2 Hver ordre på tjenester anses for at være et tilbud fra kunden om at erhverve tjenester underlagt disse betingelser og eventuelle gældende særlige betingelser, og ingen ordre anses for at være accepteret, før virksomheden accepterer tilbuddet enten: a) udtrykkeligt ved meddelelse om accept i form af et ordrebevis eller et lignende dokument eller (b) stiltiende ved at påbegynde levering af tjenesterne.

2.3 Ingen vilkår eller betingelser, der er påtegnet, leveret med eller indeholdt i kundens indkøbsordre, ordrebekræftelse, specifikation eller andet dokument, udgør en del af aftalen, og kunden giver afkald på enhver ret, som han ellers måtte have til at stole på sådanne vilkår og betingelser.

2.4 Ethvert tilbud er kun gyldigt i en periode på 5 dage fra dets dato. For at undgå tvivl udgør et tilbud ikke et tilbud, der kan accepteres af kunden, og aftaler kan kun indgås i overensstemmelse med betingelse 2.2.

3. Levering af ydelser

3.1 Virksomheden skal udføre tjenesterne med rimelig omhu og dygtighed og, så vidt det med rimelighed er muligt, i overensstemmelse med eventuelle tidsplaner, der er angivet i tilbuddet. Tid til udførelse af tjenesterne er dog ikke afgørende for aftalen.

3.2 Kunden skal for egen regning forsyne Selskabet med alt Materiale vedrørende Ydelserne inden for tilstrækkelig tid til, at Selskabet kan levere Ydelserne i overensstemmelse med eventuelle tidsfrister, der er angivet i Tilbuddet.

3.3 Kunden skal for egen regning opbevare duplikerede kopier af alt materiale. Virksomheden har intet ansvar for tab eller skade på materialerne i dets besiddelse, uanset årsagen.

3.4 Virksomheden kan til enhver tid uden at underrette kunden foretage ændringer i tjenesterne, som er nødvendige for at overholde gældende sikkerhedskrav eller andre lovkrav, eller som ikke væsentligt påvirker arten eller kvaliteten af tjenesterne.

3.5 Virksomheden skal gøre alt for at fuldføre service (er) inden den angivne dato, men er ikke ansvarlig for forsinkelser i færdiggørelsen forårsaget af begivenheder uden for virksomhedens kontrol

4. Bevis fase

4.1 Hvis en aftale involverer oprettelse af en eller flere leverancer, skal virksomheden fremlægge et bevis for sådanne leverancer (“beviset”) til godkendelse af kunden. Hvis kunden, efter at beviset er gjort tilgængeligt, ønsker at afvise eller foretage ændringer i beviset, skal det ske skriftligt inden for de tidsfrister, der er angivet af selskabet sammen med dets kommentarer til beviset. Hvis Kunden undlader at underrette Selskabet om sin afvisning af Beviset eller at fremsætte ændringer inden for de angivne tidsfrister, anses Kunden for at have godkendt Beviset.

4.2 Hvis Kunden afviser eller foretager ændringer i Beviset i overensstemmelse med Betingelse 4.1, skal Selskabet derefter revidere Beviset i overensstemmelse med Kundens anmodning ved én lejlighed og genindsende det til godkendelse.

4.3 Hvis kunden ikke godkender det reviderede bevis i overensstemmelse med betingelse 4.2: 4.3.1, kan hver af parterne straks opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, i hvilket tilfælde (medmindre andet er angivet i tilbuddet) parterne ikke har yderligere forpligtelser over for hinanden; eller 4.3.2 Kunden kan bede Selskabet om at udføre yderligere arbejde på Beviset, i hvilket tilfælde parterne i god tro skal forhandle en gensidigt acceptabel betaling til Selskabet til dækning af dette ekstra arbejde.

4.4 Ved kundens accept af beviset i overensstemmelse med denne betingelse 4 skal selskabet påbegynde kommerciel produktion af leverancen i overensstemmelse med tilbuddet. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i forbindelse med en sådan Leverance, der ville være blevet bemærket, hvis Kunden havde overholdt sine forpligtelser.

5. Afgifter

5.1 Kunden skal betale Selskabets gebyrer (sammen med eventuel gældende moms og uden modregning eller andet fradrag) inden for 30 dage fra datoen for Selskabets faktura. Betalingsfristen er i aftalens væsentligste omfang.

5.2 Medmindre andet er angivet i tilbuddet, er alle gebyrer, der er angivet til kunden for levering af tjenesterne, eksklusive moms og porto-/leveringsomkostninger, som kunden desuden hæfter for til den til enhver tid gældende sats.

5.3 Selskabet fakturerer Kunden efter udgangen af hver måned, hvor Ydelserne leveres, eller på andre tidspunkter aftalt med Kunden.

5.4 Hvis betaling ikke foretages på forfaldsdagen, er selskabet berettiget til, uden at begrænse andre rettigheder, det måtte have: 5.4.1 at opkræve renter af det udestående beløb (både før og efter en dom) med en sats på 5% om året over Abbey bank plc’s basisrente fra forfaldsdatoen, indtil det udestående beløb er betalt fuldt ud; 5.4.2 at ophæve enhver aftale om kredit og kræve betaling mod faktura; og/eller 5.4.3 til at suspendere eller opsige Aftalen og/eller yderligere udførelse af Tjenesterne.

5.5 Hvis Virksomheden leverer til kunden en mængde leverancer på op til 5% mere eller mindre end den mængde, der er angivet i ordren, er kunden ikke berettiget til at gøre indsigelse mod eller afvise leverancerne eller nogen af dem på grund af overskuddet eller manglen og skal betale (eller refunderes efter behov) for sådanne leverancer til pro rata-satsen.

6. Begrænsning af ansvar

6.1 Følgende bestemmelser i denne betingelse 6 angiver selskabets samlede økonomiske ansvar (herunder ethvert ansvar for handlinger eller undladelser fra dets medarbejdere, agenter og underleverandører) over for kunden med hensyn til: 6.1.1 enhver overtrædelse af disse betingelser; og 6.1.2 enhver repræsentation, erklæring eller skadevoldende handling eller undladelse, herunder uagtsomhed, der opstår under eller i forbindelse med aftalen.

6.2 Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der er underforstået ved lov eller sædvaneret, er i videst muligt omfang tilladt ved lov udelukket fra aftalen.

6.3 Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser selskabets ansvar for død eller personskade forårsaget af selskabets uagtsomhed eller for svigagtig vildledning. (Kundens opmærksomhed henledes på bestemmelserne i betingelse 6.4 nedenfor)

6.4 Med forbehold af betingelserne 6.2 og 6.3: 6.4.1 Selskabets samlede ansvar i kontrakt, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemte forpligtelser), vildledning eller på anden måde, der opstår i forbindelse med udførelsen eller den påtænkte opfyldelse af en aftale, er begrænset til det mindste af £ 1.000 og værdien af aftalen; og 6.4.2 Selskabet er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte, tilfældige eller følgeskader (uanset om det er tab af fortjeneste, tab af forretning, udtømning af goodwill eller andet), omkostninger, udgifter eller andre krav om følgekompensation overhovedet (uanset årsag), der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, brugen af vores hjemmeside eller tjenester.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Alt indhold på vores hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, logoer og varemærker, tilhører Alignian. Uautoriseret brug, reproduktion eller distribution af dette indhold er strengt forbudt.

7.2 Med forbehold for modtagelse af fuld betaling fra Selskabet af dets gebyrer i forbindelse med Tjenesterne, accepterer Selskabet at tildele Kunden alle intellektuelle ejendomsrettigheder i alle Leverancer, bortset fra at en sådan overdragelse ikke gælder for følgende rettigheder, som til enhver tid forbliver hos Selskabet, underlagt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til fordel for kunden til brug for kundens egne interne forretningsformål; 7.2.1 allerede eksisterende og andre proprietære materialer, der tilhører virksomheden, herunder (men ikke begrænset til) intellektuelle ejendomsrettigheder til alle værker, der tidligere er udviklet af virksomheden; 7.2.2 alle generiske færdigheder, knowhow, teknikker og baggrundserfaring, der udvikles af virksomheden i forbindelse med levering af tjenesterne.

7.3 I tilfælde af, at nye opfindelser, designs eller processer udvikler sig i udførelsen af eller som følge af Aftalen, anerkender Kunden, at de er Selskabets ejendom, medmindre andet er skriftligt aftalt af Selskabet.

7.4 Kunden garanterer, at materialerne er nøjagtige og korrekte og ikke vil indeholde vildledende, ærekrænkende, injurierende, bagvaskende, svigagtigt, misbrugende, uanstændigt, blasfemisk, truende, racistisk stødende eller på anden måde ulovligt materiale.

7.5 Kunden skal holde Selskabet skadesløs for alle krav, skader, tab og udgifter, som Selskabet måtte pådrage sig som følge af enhver handling eller krav om, at Materialerne eller ethvert arbejde udført i overensstemmelse med Kundens instruktioner krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder og med hensyn til forhold, der opstår i henhold til betingelse 7.4.

8. Fortrolighed

8.1 Hver part (“modtageren”) skal holde al teknisk eller kommerciel knowhow, specifikationer, opfindelser, processer eller initiativer, som er af fortrolig karakter, og som er blevet videregivet til den af den anden part eller dennes agenter, og alle andre fortrolige oplysninger vedrørende dens forretning.

8.2 Modtageren skal begrænse videregivelsen af sådant fortroligt materiale til de af sine medarbejdere, agenter eller underleverandører, som har brug for at vide det samme med henblik på at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og skal sikre, at sådanne medarbejdere, agenter eller underleverandører er underlagt lignende fortrolighedsforpligtelser.

8.3 Bestemmelserne i denne betingelse 8 gælder ikke for oplysninger, som er eller bliver en del af det offentlige domæne uden nogen direkte eller indirekte handling eller misligholdelse fra parternes side.

9. Beskyttelse af personoplysninger

9.1 I denne betingelse 9: 9.1.1 betyder “DPA” Data Protection Act 1998 som ændret, udvidet eller genvedtaget fra tid til anden og inklusive enhver underordnet bestemmelse foretaget i henhold til DPA; og 9.1.2 Udtrykkene “Personoplysninger”, “Dataansvarlig”, “Databehandler” og “Behandler” har den betydning, der er angivet i DPA’en.

9.2 I det omfang Virksomheden behandler personoplysninger som led i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale (“Data”): 9.2.1 Kunden anerkender, at han er dataansvarlig for dataene, og at virksomheden handler på kundens vegne som databehandler af dataene; 9.2.2 Virksomheden: (a) træffe sådanne foranstaltninger med hensyn til datasikkerheden, som med rimelighed kan forventes af en virksomhed, der tilbyder tjenester, der er de samme som eller ligner tjenesterne, og (b) kun behandler disse data i overensstemmelse med kundens instruktioner (og behandling, der er nødvendig for at overholde denne aftale, anses for at være en instruktion).

9.3 Virksomheden anerkender, at Virksomheden kan overføre dataene uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og accepterer hermed en sådan overførsel.

9.4 Kunden skal indhente og vedligeholde alle relevante meddelelser og samtykker i henhold til DPA’en for at give Selskabet mulighed for at behandle de Data, som det er forpligtet til at behandle som led i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, uden at en sådan Behandling strider mod DPA’en.

10. Ikke-hvervning af personale

10.1 Kunden må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet på noget tidspunkt i Aftalens løbetid eller i en periode på et år efter dens ophør anmode om eller lokke væk fra Selskabet eller ansætte eller forsøge at ansætte nogen person, der er eller har været ansat som medarbejder eller underleverandør for Selskabet i leveringen af Tjenesterne.

11. Overdragelse

11.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage Aftalen eller nogen del af den uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet.

11.2 Virksomheden kan overdrage Aftalen eller en hvilken som helst del af den til enhver person, virksomhed eller virksomhed.

12. Force majeure

12.1 Virksomheden forbeholder sig ret til at udsætte datoen for levering eller betaling eller annullere aftalen eller reducere de bestilte tjenester, hvis det forhindres i eller forsinkes i udførelsen af sin forretning på grund af omstændigheder uden for virksomhedens rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning, naturkatastrofer, statslige handlinger, krig eller national nødsituation, optøjer, civile uroligheder, brand, eksplosion, oversvømmelse, naturkatastrofer, epidemi, lockout, strejker eller andre arbejdskonflikter (uanset om de vedrører en af parternes arbejdsstyrke eller ej), strømafbrydelser, svigt i tredjeparts internetforbindelse, begrænsninger eller forsinkelser, der påvirker transportører, og manglende evne til eller forsinkelse med at få forsyninger af tilstrækkelige mængder egnede materialer, forudsat at, hvis den pågældende begivenhed fortsætter i en sammenhængende periode på over 60 dage, Selskabet er berettiget til ved skriftlig meddelelse til Kunden straks at opsige Aftalen.

13. Meddelelser

13.1 Al kommunikation mellem parterne om denne aftale skal være skriftlig og leveres personligt, e-mail eller sendes med forudbetalt førsteklasses post eller sendes via faxtransmission: 13.1.1 (i tilfælde af kommunikation til virksomheden) til 13 Longstone Avenue NW10 3UL eller en sådan ændret adresse, som selskabet meddeler kunden; eller 13.1.2 (i tilfælde af kommunikation til kunden) til det registrerede kontor for Kunden til enhver adresse på kunden, der er angivet i ethvert dokument, der udgør en del af denne aftale, eller en anden adresse, som kunden meddeler selskabet.

13.2 Meddelelser anses for at være modtaget: 13.2.1 hvis de sendes med forudbetalt førsteklasses post, 2 dage (undtagen lørdage, søndage og bank- og helligdage i Storbritannien) efter afsendelse (eksklusive afsendelsesdagen); 13.2.2 hvis leveret personligt på leveringsdagen; 13.2.3 hvis sendt via e-mail eller faxtransmission på en arbejdsdag før kl. 16:00, på tidspunktet for overførslen og ellers den følgende arbejdsdag.

14. Generelt

14.1 Enhver rettighed eller retsmiddel for Selskabet i henhold til Aftalen berører ikke andre rettigheder eller retsmidler for Selskabet, uanset om det er i henhold til Aftalen eller ej.

14.2 Hvis en bestemmelse i aftalen af en domstol, domstol eller administrativt organ med kompetent jurisdiktion findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig, ugyldig, omstødelig, ikke kan håndhæves eller urimelig, skal den i omfanget af en sådan ulovlighed, ugyldighed, ugyldighed, omstødelse, uigennemførlighed eller urimelighed anses for at kunne adskilles, og de resterende bestemmelser i aftalen og resten af en sådan bestemmelse skal fortsætte med fuld kraft og virkning.

14.3 Selskabets manglende eller forsinkede håndhævelse eller delvise håndhævelse af en bestemmelse i Aftalen vil ikke blive fortolket som et afkald på nogen af dets rettigheder i henhold til Aftalen.

14.4 Ethvert afkald fra Selskabet på ethvert brud på eller enhver misligholdelse i henhold til enhver bestemmelse i Aftalen fra Kundens side vil ikke blive betragtet som et afkald på nogen efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse og vil på ingen måde påvirke de øvrige vilkår i Aftalen.

14.5 Parterne i denne aftale har ikke til hensigt, at nogen vilkår i denne aftale vil kunne håndhæves i medfør af Agreements (Rights of Third Parties) Act 1999 af nogen person, der ikke er part i den.

14.6 Dannelsen, eksistensen, konstruktionen, udførelsen, gyldigheden og alle aspekter af aftalen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Det Forenede Kongerige, og parterne underkaster sig de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion.

14.7 Vi forbeholder os ret til at opsige eller suspendere tjenester, hvis der er en overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

For anmodninger vedrørende vores vilkår og betingelser eller forespørgsler om vores politikker kontakt os.

Scroll to Top