fbpx

Alignian

Aliginian Logo White

Käyttöehdot

Lue käyttöehtomme ennen kuin käytät verkkosivustoamme tai käytät palveluitamme. Käyttämällä verkkosivustoamme tai palveluitamme sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

1. Verkkosivuston ja palveluiden käyttö

1.1 Verkkosivustomme on tarkoitettu tiedotus- ja myynninedistämistarkoituksiin. Verkkosivustomme sisällön luvaton käyttö tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Kun käytät palveluitamme, sitoudut antamaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja.

1.2 Olet vastuussa tilitietojesi luottamuksellisuuden säilyttämisestä.

1.3 Näissä ehdoissa viittauksia mihin tahansa lakiin tai lakisääteiseen määräykseen pidetään, ellei asiayhteydestä muuta johdu, viittauksena kyseiseen lakiin tai lakisääteiseen määräykseen, jota aika ajoin muutetaan, konsolidoidaan, muutetaan, laajennetaan, säädetään uudelleen tai korvataan.

2. Ehtojen soveltaminen

2.1 Nämä ehdot ja kaikki sovellettavat erityisehdot ovat ainoat ehdot, joiden mukaisesti yritys on valmis toimimaan asiakkaan kanssa, ja ne säätelevät kaikkia osapuolten välisiä sopimuksia kaikkien muiden ehtojen poissulkemiseksi.

2.2 Jokainen palvelutilaus katsotaan asiakkaan tarjoukseksi hankkia palveluita näiden ehtojen ja sovellettavien erityisehtojen mukaisesti, eikä tilausta katsota hyväksytyksi ennen kuin yritys hyväksyy tarjouksen joko: a) nimenomaisesti antamalla hyväksymisilmoituksen tilausvahvistuksen tai vastaavan asiakirjan muodossa; tai (b) implisiittisesti aloittamalla palvelujen tarjoamisen.

2.3 Mitkään Asiakkaan ostotilaukseen, tilausvahvistukseen, erittelyyn tai muuhun asiakirjaan sisältyvät tai niihin sisältyvät ehdot, eivät ole osa Sopimusta, ja Asiakas luopuu kaikista oikeuksista, joita sillä muutoin saattaisi olla vedota kyseisiin ehtoihin.

2.4 Mikä tahansa tarjous on voimassa vain 5 päivää sen päivämäärästä. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että Tarjous ei muodosta tarjousta, jonka Asiakas voi hyväksyä, ja Sopimukset voivat syntyä vain Ehdon 2.2 mukaisesti.

3. Palvelujen suoritus

3.1 Yritys suorittaa Palvelut kohtuullisella huolellisuudella ja taidolla ja, siinä määrin kuin on kohtuudella mahdollista, Tarjouksessa esitettyjen aikataulujen mukaisesti. Palveluiden suorittamiseen kuluva aika ei kuitenkaan kuulu Sopimuksen ytimeen.

3.2 Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan toimittaa Yritykselle kaikki Palveluihin liittyvä Aineisto riittävän ajoissa, jotta Yritys voi tarjota Palvelut Tarjouksessa esitettyjen aikataulujen mukaisesti.

3.3 Asiakas säilyttää omalla kustannuksellaan kaksoiskappaleet kaikista Aineistoista. Yhtiö ei ole vastuussa mistään hallussaan oleville materiaaleille aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista niiden aiheutumisesta riippumatta.

3.4 Yritys voi milloin tahansa ilmoittamatta siitä Asiakkaalle tehdä Palveluihin muutoksia, jotka ovat tarpeen sovellettavien turvallisuus- tai muiden lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai jotka eivät olennaisesti vaikuta Palvelujen luonteeseen tai laatuun.

3.5 Yritys tekee kaikkensa suorittaakseen palvelut ilmoitettuun päivämäärään mennessä, mutta ei ole vastuussa viivästyksistä, jotka johtuvat tapahtumista, joihin Yritys ei voi vaikuttaa

4. Todisteen vaihe

4.1 Jos Sopimus sisältää yhden tai useamman Suoritteen luomisen, Yrityksen on esitettävä todiste tällaisista suoritteista (”Todiste”) Asiakkaan hyväksyttäväksi. Jos asiakas haluaa Todisteen saataville asettamisen jälkeen hylätä Vedoksen tai tehdä siihen muutoksia, hänen on tehtävä se kirjallisesti Yhtiön asettamassa määräajassa yhdessä Vedosta esittämiensä huomautusten kanssa. Jos asiakas ei ilmoita yritykselle Vedoksen hylkäämisestä tai esitä muutoksia määritetyssä määräajassa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Vedoksen.

4.2 Jos asiakas hylkää todisteen tai tekee siihen muutoksia ehdon 4.1 mukaisesti, yritys tarkistaa todisteen asiakkaan pyynnöstä kerran ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.

4.3 Jos Asiakas ei hyväksy tarkistettua Vedosta kohdan 4.2 mukaisesti: 4.3.1 kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jolloin (ellei Tarjouksessa ole mainittu) osapuolilla ei ole muita velvoitteita toisiaan kohtaan; tai 4.3.2 Asiakas voi pyytää Yhtiötä tekemään lisätyötä Vedoksen parissa, jolloin osapuolet neuvottelevat vilpittömässä mielessä molemminpuolisesti hyväksyttävän maksun Yritykselle tämän ylimääräisen työn kattamiseksi.

4.4 Kun Asiakas on hyväksynyt Todisteen tämän Ehdon 4 mukaisesti, Yritys aloittaa Suoritteen kaupallisen tuotannon Tarjouksen mukaisesti. Yritys ei vastaa tällaiseen Suoritteeseen liittyvistä virheistä tai puutteista, jotka olisi havaittu, jos Asiakas olisi noudattanut velvoitteitaan.

5. Maksut

5.1 Asiakkaan on maksettava Yrityksen maksut (yhdessä soveltuvan arvonlisäveron kanssa ja ilman kuittausta tai muuta vähennystä) 30 päivän kuluessa Yrityksen laskun päiväyksestä. Maksuaika on olennainen osa sopimusta.

5.2 Ellei tarjouksessa toisin mainita, kaikki Asiakkaalle Palveluiden tarjoamisesta ilmoitetut maksut eivät sisällä arvonlisäveroa ja postitus-/toimituskuluja, joista Asiakas on lisäksi vastuussa kulloinkin sovellettavan verokannan mukaisesti.

5.3 Yritys laskuttaa Asiakasta kunkin kuukauden päätyttyä, jolloin Palvelut tarjotaan, tai muina Asiakkaan kanssa sovittuina aikoina.

5.4 Jos maksua ei suoriteta eräpäivänä, Yhtiöllä on oikeus, rajoittamatta muita oikeuksia, joita sillä voi olla: 5.4.1 periä jäljellä olevasta summasta korkoa (sekä ennen tuomiota että sen jälkeen) 5% vuodessa peruskoron yläpuolella Abbey Bank plc: n ajoittain eräpäivästä siihen asti, kunnes jäljellä oleva summa on maksettu kokonaisuudessaan; 5.4.2 peruuttaa luottoa koskeva sopimus ja vaatia maksua laskua vastaan; ja/tai 5.4.3 keskeyttää tai irtisanoa Sopimus ja/tai Palveluiden jatkotoiminta.

5.5 Jos Yritys toimittaa Asiakkaalle määrän Suoritteita, jotka ovat enintään 5% enemmän tai vähemmän kuin Tilauksessa esitetty määrä, Asiakkaalla ei ole oikeutta vastustaa tai hylätä Suoritteita tai mitään niistä ylijäämän tai vajeen vuoksi, ja hänen on maksettava (tai palautettava tarvittaessa) tällaisista suoritteista suhteellisella hinnalla.

6. Vastuun rajoitus

6.1 Seuraavat tämän ehdon 6 määräykset määrittelevät Yrityksen koko taloudellisen vastuun (mukaan lukien vastuu sen työntekijöiden, edustajien ja alihankkijoiden teoista tai laiminlyönneistä) asiakkaalle koskien: 6.1.1 näiden ehtojen rikkominen; ja 6.1.2 mistään esityksestä, lausunnosta tai rikkomuksellisesta teosta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien huolimattomuus, joka johtuu sopimuksesta tai siihen liittyen.

6.2 Kaikki takuut, ehdot ja muut ehdot, jotka perustuvat lakiin tai tapaoikeuteen, on lain sallimissa rajoissa suljettu sopimuksen ulkopuolelle.

6.3 Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois tai rajoita Yrityksen vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu Yrityksen huolimattomuudesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta. (Asiakkaan huomio kiinnitetään alla olevan ehdon 6.4 ehtoihin)

6.4 Ehtojen 6.2 ja 6.3 mukaisesti: 6.4.1 Yrityksen kokonaisvastuu sopimuksesta, rikkomuksesta (mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvollisuuden rikkominen), harhaanjohtamisesta tai muusta, joka syntyy sopimuksen täytäntöönpanon tai suunnitellun täytäntöönpanon yhteydessä, rajoittuu 1 000 puntaan ja sopimuksen arvoon sen mukaan, kumpi on pienempi; ja 6.4.2 Yritys ei ole vastuussa Asiakkaalle mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista (joko voiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liikearvon ehtymisestä tai muusta), kustannuksista, kuluista tai muista välillisistä korvausvaatimuksista (riippumatta siitä, miten ne on aiheutettu), jotka johtuvat sopimuksesta, verkkosivustomme tai palveluidemme käytöstä tai liittyvät niihin.

7. Immateriaalioikeudet

7.1 Kaikki verkkosivustomme sisältö, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teksti, grafiikka, kuvat, logot ja tavaramerkit, ovat Alignianin omaisuutta. Tämän sisällön luvaton käyttö, jäljentäminen tai jakelu on ehdottomasti kielletty.

7.2 Edellyttäen, että Yritys on saanut täyden maksun Palveluihin liittyvistä maksuistaan, Yritys suostuu luovuttamaan Asiakkaalle kaikki Immateriaalioikeudet suoritteisiin, paitsi että tällainen luovutus ei koske seuraavia oikeuksia, jotka pysyvät Yhtiöllä kaikkina aikoina, jollei ei-yksinomaisesta varauksesta muuta johdu: ei-siirrettävä lisenssi asiakkaan hyväksi käytettäväksi asiakkaan omiin sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin; 7.2.1 olemassa olevat ja muut omistusoikeudelliset materiaalit, jotka kuuluvat Yhtiölle, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) immateriaalioikeudet kaikkiin Yhtiön aiemmin kehittämiin teoksiin; 7.2.2 kaikki yleiset taidot, tietotaito, tekniikat ja taustakokemus, jotka yritys on kehittänyt Palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

7.3 Mikäli uusia keksintöjä, malleja tai prosesseja kehittyy sopimuksen mukaisesti tai sen seurauksena, Asiakas hyväksyy, että ne ovat Yrityksen omaisuutta, ellei Yritys ole kirjallisesti toisin sopinut.

7.4 Asiakas takaa, että materiaalit ovat tarkkoja ja oikeita eivätkä sisällä harhaanjohtavaa, herjaavaa, herjaavaa, herjaavaa, vilpillistä, loukkaavaa, säädytöntä, rienaavaa, uhkaavaa, rodullisesti loukkaavaa tai muuten laitonta materiaalia.

7.5 Asiakkaan on korvattava Yritykselle kaikki vaatimukset, vahingot, menetykset ja kulut, joita Yritykselle voi aiheutua minkä tahansa toiminnan tai vaatimuksen seurauksena, jonka mukaan Materiaalit tai Asiakkaan ohjeiden mukaisesti tehty työ loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, ja ehdon 7.4 mukaisista asioista.

8. Luottamuksellisuus

8.1 Kumpikin osapuoli (”Vastaanottaja”) pitää ehdottoman luottamuksellisena kaiken teknisen tai kaupallisen tietotaidon, spesifikaatiot, keksinnöt, prosessit tai aloitteet, jotka ovat luottamuksellisia ja jotka toinen osapuoli tai sen edustajat ovat paljastaneet sille, sekä kaikki muut luottamukselliset tiedot sen liiketoiminnasta.

8.2 Vastaanottajan on rajoitettava tällaisen luottamuksellisen materiaalin paljastaminen sellaisille työntekijöilleen, edustajilleen tai alihankkijoilleen, joiden on tiedettävä sama sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi, ja varmistettava, että tällaisia työntekijöitä, edustajia tai alihankkijoita koskevat vastaavat salassapitovelvoitteet.

8.3 Tämän ehdon 8 määräyksiä ei sovelleta mihinkään tietoon, joka on tai tulee osaksi julkista ilman osapuolten suoraa tai epäsuoraa toimintaa tai laiminlyöntiä.

9. Tietosuoja

9.1 Tässä ehdossa 9: 9.1.1 ”DPA” tarkoittaa vuoden 1998 tietosuojalakia, sellaisena kuin se on muutettuna, laajennettuna tai uudelleen säädettynä ajoittain ja sisältäen kaikki DPA:n nojalla annetut alemmanasteiset säännökset; ja 9.1.2 termeillä ”henkilötiedot”, ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötietojen käsittelijä” ja ”prosessi” on niille DPA:ssa annettu merkitys.

9.2 Siltä osin kuin Yritys käsittelee henkilötietoja osana tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämistä (”Tiedot”): 9.2.1 Asiakas hyväksyy, että se on Tietojen rekisterinpitäjä ja että Yritys toimii Asiakkaan puolesta Tietojen käsittelijänä; 9.2.2 Yritys: (a) ryhtyä sellaisiin Tietojen turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin, joita voidaan kohtuudella odottaa yritykseltä, joka tarjoaa samoja tai samankaltaisia palveluja kuin Palvelut, ja (b) käsittelee näitä tietoja vain asiakkaan ohjeiden mukaisesti (ja tämän sopimuksen noudattamiseksi tarvittavaa käsittelyä pidetään ohjeena).

9.3 Yhtiö hyväksyy, että Yritys voi siirtää Tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja suostuu täten tällaiseen siirtoon.

9.4 Asiakas hankkii ja ylläpitää kaikkia DPA:n mukaisia asianmukaisia ilmoituksia ja suostumuksia, jotta yritys voi käsitellä tietoja, joita sen on käsiteltävä osana tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämistä ilman, että tällainen käsittely on DPA:n vastaista.

10. Henkilöstön houkuttelematta jättäminen

10.1 Asiakas ei saa ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta missään vaiheessa Sopimuksen voimassaoloaikana tai vuoden aikana sen päättymisestä pyytää tai houkutella pois Yhtiöstä tai palkata tai yrittää palkata henkilöä, joka on tai on ollut mukana Yhtiön työntekijänä tai alihankkijana Palvelujen tarjoamisessa.

11. Luovutus

11.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai mitään sen osaa ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

11.2 Yritys voi siirtää sopimuksen tai sen osan kenelle tahansa henkilölle, yritykselle tai yritykselle.

12. Ylivoimainen este

12.1 Yritys pidättää oikeuden lykätä toimitus- tai maksupäivää tai peruuttaa sopimuksen tai vähentää tilattuja palveluita, jos liiketoiminnan harjoittaminen estyy tai viivästyy olosuhteista, jotka eivät ole yrityksen kohtuullisessa hallinnassa, mukaan lukien rajoituksetta luonnonmullistukset, hallituksen toimet, sota tai kansallinen hätätila, mellakka, levottomuus, tulipalo, räjähdys, tulva, luonnonkatastrofit, epidemiat, työsulut, lakot tai muut työtaistelut (riippumatta siitä, koskevatko ne jommankumman osapuolen työvoimaa), sähkökatkokset, kolmannen osapuolen internetyhteyden katkeaminen, liikenteenharjoittajiin vaikuttavat rajoitukset tai viivästykset sekä kyvyttömyys tai viivästys sopivien materiaalimäärien saamisessa edellyttäen, että jos kyseinen tapahtuma jatkuu yhtäjaksoisesti yli 60 päivää, Yrityksellä on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

13. Viestintä

13.1 Kaikki osapuolten välinen viestintä tästä sopimuksesta on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai lähetetty etukäteen maksetulla ensimmäisen luokan postilla tai faksilla: 13.1.1 (jos kyseessä on viestintä yritykselle) osoitteeseen 13 Longstone Avenue NW10 3UL tai muu muutettu osoite, jonka yritys ilmoittaa asiakkaalle; tai 13.1.2 (kun kyseessä on viestintä asiakkaalle) Asiakas mihin tahansa asiakkaan osoitteeseen, joka on ilmoitettu missä tahansa asiakirjassa, joka on osa tätä sopimusta, tai muuhun osoitteeseen, jonka asiakas ilmoittaa yhtiölle.

13.2 Viestit katsotaan vastaanotetuiksi: 13.2.1 jos ne on lähetetty etukäteen maksetulla ensimmäisen luokan postilla, 2 päivää (pois lukien lauantait, sunnuntait ja yleiset vapaapäivät Yhdistyneessä kuningaskunnassa) lähettämisen jälkeen (lukuun ottamatta postituspäivää); 13.2.2 jos toimitetaan käsin, toimituspäivänä; 13.2.3 jos se lähetetään sähköpostitse tai faksilla työpäivänä ennen klo 16.00, lähetyshetkellä ja muutoin seuraavana työpäivänä.

14. Yleistä

14.1 Mikään Yrityksen Sopimuksen mukainen oikeus tai oikeussuojakeino ei rajoita Yhtiön muita oikeuksia tai oikeussuojakeinoja riippumatta siitä, perustuvatko ne Sopimukseen vai eivät.

14.2 Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin, tuomioistuin tai hallintoelin toteaa jonkin sopimuksen määräyksen kokonaan tai osittain laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi, mitätöitäväksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai kohtuuttomaksi, se katsotaan erotettavissa olevaksi tällaisen lainvastaisuuden, pätemättömyyden, mitättömyyden, mitätöinnin, täytäntöönpanokelvottomuuden tai kohtuuttomuuden osalta, ja sopimuksen muut määräykset ja muut kyseisen määräyksen määräykset pysyvät täysin voimassa.

14.3 Yrityksen epäonnistumista tai viivästymistä minkä tahansa sopimuksen määräyksen täytäntöönpanossa tai osittaisessa täytäntöönpanossa ei tulkita luopumiseksi mistään sopimuksen mukaisista oikeuksistaan.

14.4 Yrityksen luopumista Asiakkaan Sopimuksen minkä tahansa määräyksen rikkomisesta tai laiminlyönnistä ei pidetä luopumisena myöhemmistä rikkomuksista tai laiminlyönneistä, eikä se vaikuta millään tavalla Sopimuksen muihin ehtoihin.

14.5 Tämän sopimuksen osapuolten tarkoituksena ei ole, että mikään tämän sopimuksen ehto olisi täytäntöönpanokelpoinen vuoden 1999 sopimuslain (kolmansien osapuolten oikeudet) lain nojalla kenellekään henkilölle, joka ei ole sen osapuoli.

14.6 Sopimuksen muodostamista, olemassaoloa, rakentamista, täytäntöönpanoa, pätevyyttä ja kaikkia näkökohtia hallitaan ja tulkitaan Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaisesti, ja osapuolet alistuvat Englannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

14.7 Pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää palvelut, jos näitä ehtoja rikotaan.

Jos sinulla on käyttöehtojamme koskevia pyyntöjä tai käytäntöjämme koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

Scroll to Top